Privacyverklaring

Strategisch Advies Den Oudsten verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) opdrachtgevers en relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG | Privacywetgeving). Onderstaande privacyverklaring geeft meer informatie.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom

Strategisch Advies Den Oudsten verzamelt persoonsgegevens uitsluitend en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening: het informeren van relaties en het vinden van (potentiële) opdrachtgevers voor het uitvoeren van (interim) opdrachten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn NAW-gegevens, het e-mailadres en telefoongegevens van de (potentiële) opdrachtgever of zakelijke relatie.

Strategisch Advies Den Oudsten kan de tot haar beschikking staande persoonsgegevens gebruiken om per post, telefonisch of via e-mail berichten te sturen of persoonlijk contact te leggen, bijvoorbeeld om:

  • (Potentiële) opdrachtgevers te informeren over de beschikbaarheid voor het uitvoeren van opdrachten
  • (Potentiële) opdrachtgevers te benaderen voor (potentiële) opdrachten (warme en koude acquisitie)
  • Zakelijke relaties op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen (mogelijk via een nieuwsbrief of blog)
Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Strategisch Advies Den Oudsten bewaart de persoonlijke informatie van (potentiële) opdrachtgevers en zakelijke relaties voor een periode van 12 maanden. Na afloop van deze periode wordt de betreffende persoon of organisatie gevraagd of Strategisch Advies Den Oudsten de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken. Wanneer de betrokken persoon of organisatie daarmee niet instemt verwijdert Strategisch Advies Den Oudsten de persoonlijke informatie.

Beveiliging van persoonsgegevens

De netwerkpartners van Strategisch Advies Den Oudsten dragen optimale zorg voor de persoonsgegevens en hebben geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie die door een zakelijke relatie aan hem of haar wordt toevertrouwd.

Strategisch Advies Den Oudsten maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen en mogelijkheden.

Bij het constateren van een data- of gegevenslek (inbreuk) zal de getroffen persoon of organisatie worden geïnformeerd en zal er, indien noodzakelijk, melding gemaakt worden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Personen waarvan de genoemde persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die Strategisch Advies Den Oudsten van hen verwerkt.

Ook kunnen zij eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via info@denoudstenadviesgroep.nl. Een verzoek wordt binnen 1 week behandeld.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun persoonsgegevens. Zij hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van de door Strategisch Advies Den Oudsten opgeslagen persoonsgegevens aan een gelieerde partij of verwerker. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend via info@denoudstenadviesgroep.nl.

Website / cookies

Strategisch Advies Den Oudsten blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoeker niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welke pagina van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruikt de website van Strategisch Advies Den Oudsten een cookie, te weten: Google Analytics. Google Analytics is een analytisch cookie waarvoor u vooraf geen aparte toestemming hoeft te geven. Met behulp van deze informatie kan Strategisch Advies Den Oudsten haar website blijven optimaliseren.

Samenwerkingspartners

Op de website staan en plaatst Strategisch Advies Den Oudsten links naar externe websites van samenwerkings- of netwerkpartners, als Strategisch Advies Den Oudsten denkt dat die informatie waardevol of informatief is. Strategisch Advies Den Oudsten heeft geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Strategisch Advies Den Oudsten raadt u aan de Privacyverklaring en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als u deze sites bezoekt.

Wijzigingsclausule

Strategisch Advies Den Oudsten behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Meer achtergrondinformatie AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en uw rechten (AVG | Privacywetgeving) vindt u hier.